• WIZYTÓWKA

    • W naszej szkole priorytetem jest integracja!

     W naszej placówce uczy się obecnie 570 uczniów w 29 oddziałach, w tym 14 oddziałów integracyjnych na poziomie I–VIII. Zatrudniamy ponad 100 pracowników dydaktycznych oraz 18 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, a dodatkowo wielu z nich ukończyło studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne.
      


     Szkoła dysponuje 37 izbami lekcyjnymi, 2 salami komputerowymi, multimedialną salą językową, salą gimnastyczną, boiskiem lekkoatletycznym oraz boiskiem typu ORLIK, boiskiem do piłki koszykowej oraz stołami do tenisa. W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbiorem, świetlica - spełniająca rolę opiekuńczo-wychowawczą, gabinet pielęgniarki, a także kuchnia zapewniająca codziennie gorący posiłek.

     W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesne laboratorium językowe, które zapewnia uczniom warunki do efektywnej nauki języków obcych. Pracownia ta wyposażona jest w  13 stanowisk uczniowskich, ergonomiczne stoliki i krzesełka uczniowskie, które zapewniają dzieciom komfort pracy oraz umożliwią prowadzenie rozmów i dialogów, słuchawki uczniowskie oraz monitor interaktywny, który daje możliwość prezentowanie na dużym ekranie tekstów, ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych w czasie zajęć.
     Utworzenie pracowni językowej było uzasadnione potrzebami naszych uczniów.
     Stworzone laboratorium językowe jest doskonałym narzędziem pozwalającym nauczycielom i uczniom wykorzystać nowoczesne techniki pracy. Umożliwia organizowanie pracy grupowej, w parach i indywidualnej. Pozwala uczniom na szybsze rozwijanie kompetencji językowych. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny głośny trening wymowy przez dialogi udoskonalające mowę i przełamuje naturalny opór do rozmów w obcym języku. Lepsze warunki nauczania języka obcego, a tym samym lepsza efektywność i jakość kształcenia, zapewniają łatwiejszy dostęp do edukacji na kolejnych etapach kształcenia.
     Do naszej placówki uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dlatego też, laboratorium językowe ułatwi pracę na zajęciach dzieciom z niedosłuchem, niedowidzeniem czy uczniom z zaburzeniami koncentracji i uwagi. Zestaw słuchawkowy pozwala uczniom skupić się na głosie prowadzącego i swobodnie ćwiczyć wymowę nie zakłócając nauki pozostałym.
     Cieszymy się, że uczniowie mają możliwość w codziennym procesie nauczania korzystać z funkcjonalności pracowni. /ZDJĘCIA.../

     Wierzymy, że jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Ważnym zadaniem szkoły jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

     W roku szkolnym 2019/2020 oddano do użytku w pełni wyposażoną salę przeznaczoną do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
      

      

     Atuty szkoły

     przyjazna atmosfera

     oddziały integracyjne na poziomie przedszkolnym oraz I i II etapie edukacyjnym - /więcej.../

     dodatkowa opieka nauczyciela wspomagającego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

     pomoc pedagoga /więcej.../, psychologa /więcej.../ , logopedy, terapeuty, socjoterapeuty, pielęgniarki /więcej.../

     opieka dla uczniów w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -16:40 /więcej.../         

     podjazdy i winda dla uczniów niepełnosprawnych

     bus dowożący uczniów niepełnosprawnych

     od roku szkolnego 2014/2015 język angielski jako podstawowy język nowożytny /obecne klasy VI kontynuują jeszcze naukę języka niemieckiego/

     klasy sportowe

     gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy

     różnorodność dodatkowych zajęć pozalekcyjnych /więcej.../

     biblioteka z bogatym księgozbiorem /więcej.../

     dwie pracownie komputerowe

     nowoczesna, multimedialna sala językowa

     sala gimnastyczna

     profesjonalne boisko lekkoatletyczne

     boisko ORLIK

     atrakcyjny plac zabaw dla najmłodszych dzieci

     kuchnia zapewniająca codziennie gorący posiłek 

     udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych /więcej .../

     Uczniowie naszej szkoły odnoszą znaczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, plastycznych i przeglądach twórczości artystycznej /szczegóły.../. Rozsławili imię „Dziesiątki” w wielu rejonach naszego kraju. Możemy również pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. /szczegóły.../